Športová príprava

HOKEJOVÁ PREDPRÍPRAVKA - 1. a 2. ročník ( 6 - 8 rokov)

Charakteristika: Je najmladšia veková kategória v ľadovom hokeji. Tréning na ľade, ale aj mimo neho, musí deťom poskytovať predovšet kým zábavu a radosť z pohybu. Dôraz kladieme na jednoduchosť a opakovateľnosť cvičení v pozitívnom prostredí.

Úlohy: 

 • Snaha o zábavu a radosť detí pri získavaní prvých skúseností z ľadového hokeja
 • Vytvorenie vhodného prostredia a atmosféry z hľadiska zdravia, zábavy a učenia
 • Učiť sa rešpektovať svojho súpera, viesť deti k poctivosti a čestnosti
 • Povzbudzovať hráčov k zábave a k učeniu sa nových zručností s nadväznosťou na hru
 • Viesť hráčov k disciplíne a hygienickým návykom


Cieľ: 

 • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu a neustále rozširovať pohybový fond (základ) vo všeobecnej príprave – dôraz na rýchlostné a koordinačné schopnosti
 • Nácvik a zdokonaľovanie základných korčuliarskych zručností
 • Nácvik základných herných činnosti jednotlivca (zaradovať priebežne po osvojení základných korčuliarskych zručností) – vedenie puku, prihrávanie a spracovanie puku, streľba


Korčuľovanie – nácvik a zdokonaľovanie základných korčuliarskych zručností: 

 • korčuľovanie vpred - práca s ťažiskom (prenášanie váhy tela, pokľaky, kľaky, podrepy a drepy)
 • korčuľovanie na hranách (vonkajšia, vnútorná, dopredu aj dozadu)
 • korčuľovanie v oblúkoch
 • prekladanie vpred
 • zastavenie oboma korčuľami
 • zastavenie jednou korčuľou
 • pribrzdenie
 • štart z miesta
 • štart po zastavení
 • obraty z jazdy vpred do jazdy vzad
 • preskoky odrazom jednonož
 • preskok odrazom znožmo
 • korčuľovanie vzad
 • prekladanie počas korčuľovania vzad
 • zastavenie z korčuľovania vzad


Herné činnosti jednotlivca: 

 • vedenie puku na mieste (miešaním) a v pohybe (tlačením a miešaním)
 • prihrávanie a spracovanie puku na mieste a v pohybe (dlhým ťahom)
 • streľba z miesta a z pohybu (dlhým ťahom) – forehand


Hra: 

 • minihokej v tretinách s dôrazom na zdokonaľovanie HČJ so základným postavením (rotácia herných postov), výmenu miesta prirodzenou formou – inteligenciou hráčov


Využitie metodicko-organizačných foriem v tréningu HPP: 

 • prípravné cvičenia
 • pohybové hry zamerané na zdokonaľovanie korčuľovania a herných činnosti jednotlivca
 • pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností (rýchlostných, koordinačných atď.) – naháňačky, chytačky atď.
 • prípravné hry resp. voľná hra (malom priestore) - vyrovnaný počet hráčovHOKEJOVÁ PRÍPRAVKA - 3. a 4. ročník ( 9 – 10 rokov )

Charakteristika: Táto kategória je najvhodnejšia pre nácvik nových herných činností a označujeme ju aj ako „zlatý vek motoriky.“ Je dôležité toto obdobie v živote hráča využívať čo najefektívnejšie a to nielen v tréningu na ľade, ale aj mimo neho.


Úlohy: 

 • Vypestovať si trvalý vzťah k systematickému tréningu
 • V pravidelnom tréningu na ľade – osvojiť si čo najväčšie množstvo nových pohybových zručností a činností (nie rozvoj kondície!!!)
 • Povzbudzovať hráčov k zábave (emocionálne vyžitie), súťaživosti a k učeniu sa nových zručností s nadväznosťou na hru


Cieľ: 

 • Nácvik a zdokonaľovanie korčuliarskych zručností
 • Nácvik a zdokonaľovanie základných herných činnosti jednotlivca (HČJ) – vedenie puku, uvoľňovanie sa s pukom, prihrávanie a spracovanie puku, streľba (zaradovať priebežne po osvojení základných korčuliarskych zručností),
 • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu a neustále rozširovať pohybový fond (základ) vo všeobecnej príprave –  dôraz na rýchlostné a koordinačné schopnosti. Vhodné je zaraďovať silové cvičenia s vlastným telom (šplh, vis na kruhoch, rúčkovanie, prenášanie, zápasenie, prekonávanie prírodných prekážok, kotúle vpred a vzad atď.)Korčuľovanie – nácvik a zdokonaľovanie základných korčuliarskych zručností: 

 • korčuľovanie vpred - práca s ťažiskom (prenášanie váhy tela, pokľaky, kľaky, podrepy a drepy)
 • korčuľovanie na hranách (vonkajšia, vnútorná, dopredu aj dozadu)
 • korčuľovanie v oblúkoch
 • prekladanie vpred
 • zastavenie oboma korčuľami
 • zastavenie jednou korčuľou
 • pribrzdenie
 • štart z miesta
 • štart po zastavení
 • obraty z jazdy vpred do jazdy vzad
 • preskoky odrazom jednonož, z jazdy vpred do jazdy vzad tzv. kadetky !
 • preskok odrazom znožmo
 • korčuľovanie vzad
 • prekladanie počas korčuľovania vzad
 • zastavenie z korčuľovania vzad


Herné činnosti jednotlivca: 

 •  vedenie puku (tlačením, miešaním, ťahaním – forhend/bekhend a nohami, so zmenami smeru, rýchlosti, vedenie dopredu aj dozadu, vedenie dvoch pukov)
 • prihrávanie a spracovanie puku v pohybe (dlhým a krátkym ťahom po ľade a vzduchom na mieste, spracovanie puku korčuľou, prihrávanie o mantinel, prihrávanie s využívaním hier  napr. mačka a myš)
 • uvoľňovanie sa s pukom (obkorčuľovaním a obhodením súpera) nácvik a zdokonalenie všetkých spôsobov, na dlhú ruku aj cez ruku so zmenou rýchlosti, obratom, klamlivým pohybom tela aj hokejky. Pri zdokonaľovaní riešenie HSi 1 – 1 na malom priestore pri mantinely, pred  bránkou, v hre 1 – 1 (napr. na malé bránky, každá dvojica ma bránku inej farby, všetci hrajú naraz na šírku ihriska 10 dvojíc hlave hore!)
 • uvoľňovanie sa bez puku (zmenou smeru alebo rýchlosti) s využitím pohybových hier na barana, na rybára, na rytiera, kde sú hráči nútení meniť rýchlosť, smer, predvídať pohyb súpera
 • streľba z pohybu (dlhým ťahom) – forehand a backhand zakončenie blafákom, tečovanie a dorážanie puku

 


Herné kombinácie  

 • prihraj a korčuľuj (súčinnosť s dôrazom na načasovanie pohybu a presnosťou prihrávok, rýchlosť vykonávania kombinácie nie je dôležitá) základné riešenie v HSi 2 – 0, 2 – 1


Hra: 

 • v tretinách s dôrazom na zdokonaľovanie HČJ so základným rozostavením hráčov (rotácia herných postov), výmenu miesta prirodzenou formou – inteligenciou hráčov, nebazírujeme na systéme
 • na celé ihrisko resp. polovicu ihriska
 • v hre dôraz na smerovanie útočnej akcie do priestoru brány


Využitie metodicko-organizačných foriem v tréningu HPP: 

 • prípravné cvičenia
 • pohybové hry zamerané na zdokonaľovanie korčuľovania a herných činnosti jednotlivca
 • pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností (rýchlostných, koordinačných atď.) – naháňačky, chytačky atď.
 • prípravne hry  resp. voľná hra (hry na malom priestore) – vyrovnaný počet hráčov 1 – 1, 3 – 3, 4 – 4.

Teoretická príprava: 

 • základné pravidla hry, hygieny atď.


MLADŠÍ ŽIACI - 5. a 6. ročník ( 11 – 12 rokov )

Charakteristika: Základným charakteristickým  rysom tejto vekovej kategórie je ukončenie rozširovania nácviku základných hokejových zručností (herných činností jednotlivca). V tréningu dochádza k prechodu od nácviku herných činností k ich zdokonaľovaniu pri vzájomnej súčinnosti hráčov (herné kombinácie).    


Úlohy a ciele: 

 • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu so zameraním na potreby ľadového hokeja
 • V príprave na ľade zvládnuť techniku všetkých herných činnosti jednotlivca
 • Využívať herné činnosti v súčinnosti hráčov (v herných kombináciách)
 • Osvojovať si základy teórie športového tréningu
 • Formou prípravných hier a herných cvičení zdokonaľovať herné činnosti a učiť hráčov riešiť herné situácie vo dvojici a trojici (obranne aj útočne)


Korčuľovanie: 

 • zdokonaľovanie všetkých spôsobov korčuľovania
 • „agility skating“ – korčuľovanie s rýchlymi zmenami smeru


Útočné herné činnosti jednotlivca: 

 • vedenie puku na malom priestore
 • prihrávanie a spracovanie puku (bekhendom, o mantinel)
 • uvoľňovanie sa s pukom (obkorčuľovaním a a obhodením súpera bekhendom)
 • uvoľňovanie sa bez puku (zmenou smeru alebo rýchlosti)
 • streľba z pohybu (dlhým ťahom) – forehand a backhand
 • tečovanie puku (po ľade forehandom)
 • dorážanie puku (dlhým švihom po ruke)


Obranné herné činnosti jednotlivca: 

 • obsadzovanie súpera s pukom:
 • odoberanie puku hokejkou (vypichnutím, nadvihnutím a zametaním hokejky)
 • blokovanie hráča telom (v súhlasnom, v bočnom – laterálnom smere a v protismere)
 • obsadzovanie súpera bez puku – voľne a tesne bránenie
 • blokovanie striel (v stoji)


Útočné herné kombinácie: 

 • prihraj a korčuľuj
 • križovanie
 • clonenie


Obranné herné kombinácie:

 •  zdvojovanie
 • zaisťovanie


Útočné herné systémy: 

 • postupný útok (iba formou prípravných hier a riadenej hry)


Obranné herné systémy: 

 • zónová obrana (iba formou prípravných hier a riadenej hry)


Herné situácie v početnej výhode resp. nevýhode: 

 • početná výhoda útočiacich hráčov 2 – 0, 3 – 0, 2 – 1, 3 – 1
 • vyrovnaný počet hráčov 2 – 2, 3 – 3 (formou prípravných hier)


Hra: 

 • v tretinách s dôrazom na zdokonaľovanie HČJ so základným postavením (rotácia herných postov), výmenu miesta prirodzenou formou – inteligenciou hráčov
 • na celé ihrisko resp. polovicu ihriska
 • v hre dôraz na smerovanie útočnej akcie do priestoru brány


Teoretická príprava: 

 • základné pravidla hry, hygieny atď.
 • životospráva, stravovanie, odpočinok význam spánku atď.
 • história ľadového hokeja vo svete, na Slovensku, história vlastného klubu,
 • osobnosti ako vzor, mladého športovca (úspech a motivácia)


Všeobecná kondičná príprava: 

 • základné pravidla hry (prehĺbené vedomosti)
 • správna výživa


Všeobecné odporúčania pre tréningový proces: 

 • 3-4 tréningy týždenne na ľade
 • 2-3 tréningy týždenne v telocvični resp. na ihrisku (rýchlostne základy, dynamická sila, rýchlostno – silové cvičenie, plyometria–dynamika dolných končatín)
 • pred každým tréningom vykonávať dynamickú rozcvičku (strečing) a po tréningu kompenzačné cvičenia
 • využívať skupinovú aj kolektívnu formu tréningu
 • veľký počet opakovania osvojovanej hernej zručnosti
 • interval zaťaženia a odpočinku priebežne - maximálne 1:4
 • precízne vykonanie všetkých herných zručnosti (neustála korekcia techniky pohybu)
 • využívať všetky nasledovné MOF -  prípravné cvičenia (vrátane pohybových hier), herné cvičenia, prípravné hry / hra (voľná, riadená)
 • na rozvoj herného myslenia využívať ďalšie kolektívne športy, futbal, basketbal, florbal, hádzanú atď.
 • každý tréning začínať rozcvičením mimo ľadu a po každej tréningovej jednotke zaraďovať kompenzačné cvičenia.


Odporúčania pre zvýšenie kvality tréningového procesu:

 1. Tréner je učiteľ resp. inštruktor – cieľom športovej prípravy je hráčov naučiť základné herné činnosti a zručnosti (korčuľovanie atď.)
 2. Je potrebné zvýšiť podiel korčuliarskej obratnosti, základných HČJ - vedenie puku, streľba atď. – podľa dlhodobej športovej prípravy
 3. Zvýšiť podiel všeobecnej kondičnej prípravy s dôrazom na silu, akceleráciu a zmeny smeru pohybu (agility) počas prípravného, ale aj hlavného obdobia
 4. Zdokonaľovanie herných činnosti situovať do menšieho priestoru - časový a priestorový deficit pre realizáciu
 5. Nechať hráčom väčší priestor pre kreativitu – neviazať ich od malička taktickými úlohami
 6. Univerzalizácia herných postov – nešpecializovať ich od nízkeho veku
 7. Zvýšiť efektivitu tréningu – lepšie využívať čas a priestor na ľade (skupinová forma tréningu, hry na malom priestore atď.)
 8. Individuálny prístup k hráčom (spätná väzba) – pokiaľ možno pri každom cvičení resp. opakovaní


STARŠÍ ŽIACI - 7. a 8. ročník ( 12 - 14 rokov) a KADETI - 9. a 10. ročník ( 14 – 15 rokov ) 

Charakteristika vekovej kategórie: V tomto období prebieha prudký telesný rast (jedinci môžu byť výrazne akcelerovaný alebo decelerovaný), čoho následkom môže  byť čiastočne zhoršená koordinácia pohybu. Pozorujeme tiež zvýšenú hormonálnu činnosť a vzrušivosť nervového systému. Hráči si začínajú uvedomovať vlastnú osobnosť, avšak ich závery sú často nepresné, unáhlené a nepresné. Naďalej prejavujú záujem o šport. Tréningový proces musí byť všestranný, aby hráči získavali veľké množstvo pohybových zručností (dbať na dynamiku pohybu - rýchlostno silový komponent)


Ciele:

 • všestranný rozvoj pohybových schopností (rýchlostné schopnosti) a zručností
 • nácvik a zdokonaľovanie špeciálnych zručností (korčuľovanie, prihrávanie a spracovanie puku, vedenie puku, uvoľňovanie s pukom a odoberanie puku - rôzne spôsoby, uvoľňovanie s bez puku a bránenie hráča bez puku, zakončenie - rôzne spôsoby, blokovanie striel) v dynamike pohybu
 • koordinácia pohybu v súčinnosti v malej početnosti herného tvaru (aj v rovnovážnych herných situáciách!!!)
 • prehlbovať teoretické vedomosti o ľadovom hokeji (pravidlá, prevedenie HČJ, správna technika cvičení mimo ľad) a životospráve


Úlohy: 

 • vyžadovať disciplínu vo všetkých činnostiach športovej prípravy (dochvíľnosť, udržiavanie poriadku, dodržiavanie vnútorných pravidiel)
 • udržať počet hráčov v družstve
 • povzbudzovať hráčov v športovej činnosti, udržať pozitívnu atmosféru v družstve
 • vyžadovať  kvalitné prevedenie tréningových cvičení


Korčuľovanie: 

 • zdokonaľovanie všetkých korčuliarskych techník v korčuľovaní vpred aj vzad (nasadenie korčule a sklz, oblúky na jednej aj dvoch korčuliach - na vonkajšej aj vnútornej hrane, pätami k sebe; obraty na jednej aj dvoch korčuliach a aj s výskokom, prekladanie - aj frekvenčné, rovnováhy a beh po ľade, brzdenie na jednej - vnutorná aj vonkajšia korčuľa - a na dvoch korčuliach; preskoky, prechody z korčuľovanie vpred do korčuľovania  vzad a opačne ) v časovej a priestorovej tiesni
 • dôraz na prudké zmeny smeru (vpred, vzad, do strany) a prechody z korčuľovanie vpred do korčuľovania vzad a opačne
 • silové korčuľovanie - powerskating (akcelerácia zo stoja a z nízkej rýchlosti do rôznych smerov - vpred aj vzad, akcelerácia z oblúku, akcelerácia v prekladaní, akcelerácia v prechodoch z korčuľovanie vpred do korčuľovania vzad a opačne, decelerácia a následná akcelerácia s kombináciou s rôznymi korčuliarskymi technikami, korčuľovanie za súčasného odporu súpera - kontrola tlaku a nárazu súpera)


ÚTOČNÉ HERNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCA


Vedenie puku: 

 • vedenie puku pri všetkých spôsoboch korčuľovania
 • vedenie puku v koordinačne náročných situáciách ( malý priestor, prudké zmeny smeru, krytie puku telom,  prechody z korčuľovanie vpred do korčuľovania vzad a opačne)
 • nácvik a zdokonaľovanie všetkých spôsobov kľučky (dlhá, krátka, sťahovačka, protismerná kľučka pod seba, obhadzovanie, prikopnutie puku, iné)
 • vedenie puku v situácii 1-1 v osobnom súboji vo všetkých priestoroch ihriska
 • vedenie puku v situáciách 1-2


Uvoľňovanie hráča s pukom: 

 • 1-1 vo všetkých priestoroch (rohy ihriska, za bránou, pri mantineli, prechod modrou čiarou a zdokonaľovanie rôznych typov kľučiek, klamanie v prekladaní a v odšľapávaní, dvojité klamanie, uvoľnenie niekoľkonásobnou zmenou smeru (aj na malom priestore)
 • 1-1 po kombinácii
 • uvoľňovanie s pukom pri rôznych obmedzeniach (časové, priestorové, úlohové...nie všetky tri naraz!!!)


Uvoľňovanie hráča bez puku: 

 • zmenou smeru, spôsobu korčuľovania a rýchlosti (aj v situácii 1-1)
 • načasovanie pohybu - tajming (aj v situácii 1-1)


Prihrávanie a spracovanie puku: 

 • nácvik a zdokonaľovanie všetkých druhov prihrávok a rôznych druhoch spracovaní (nohou, rukou, forhend, bekhend, o mantinel, nad ľadom...)
 • spracovanie puku pri nepresných a prudkých prihrávkach
 • spracovanie puku v korčuľovaní vzad a v prechode z jazdy vzad do jazdy vzad a naopak


Streľba: 

 • nácvik a zdokonaľovanie všetkých druhov a spôsobov streľby (forhend aj bekhend-najmä krátky švih) s dôrazom na prudkosť a presnosť streľby
 • nácvik a zdokonaľovanie streľby po prihrávke pred bránou
 • nácvik a zdokonaľovanie streľby bez prípravy
 • nakorčuľovanie do streleckého priestoru a zakončenie (aj pod tlakom)
 • streľba cez súpera (útočník, obranca)
 • riešenie štandardnej HS (samostatný nájazd)
 • riešenie samostatného nájazdu na brankára pod tlakom a zakončenie spred brány
 • Dorážanie, tečovanie, clonenie brankárovi vo výhľade, opakovaná streľba


OBRANNÉ HERNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCA

Obsadzovanie hráča s pukom: 

 • zdokonaľovanie technicko-taktickej stránky agresívneho a pozičného napádania na základe čítania hry
 • bekčeking hráča v strednom pásme až do obranného pásma


Obsadzovanie hráča bez puku: 

 • technicko-taktická stránka tesného a voľného obsadzovania hráča bez puku podľa meniacej sa hernej situácie a podľa pásma a priestoru ihriska
 • bekčeking hráča v strednom pásme až do obranného pásma


Blokovanie a chytanie striel: 

 • útočník (hokejkou, telom – v pokľaku a v stoji)
 • obranca (hokejkou, telom – v pokľaku a v stoji)


Vhadzovanie: 

 • nácvik a zdokonaľovanie techniky a taktiky vhadzovania podľa pásma
 • základné rozostavenia hráčov pri vhadzovaní podľa pasiem a hernej situácie


HERNÉ KOMBINÁCIE 

 • nácvik a zdokonaľovanie všetkých útočných a obranných herných kombinácii podľa systematiky ĽH
 • nácvik a zdokonaľovanie ÚHK pri prechode modrou čiarou v rôznych herných situáciách (početnosť útočiacich a brániacich hráčov)
 • riešenie rovnovážnych HSi podľa pasiem a priestorov ihriska z pohľadu útočenia a bránenia
 • HK s využitím tajmingu
 • zdokonaľovanie HK (útočníci aj obrancovia) s meniacou sa početnosťou hráčov 2-1 na 2-2 alebo 3-2 a pod.
 • nácvik a zdokonaľovanie rotácie v rohu útočného pásma + bránenie rotácie


HERNÉ SYSTÉMY 

 • ÚHS a OHS (využívať prípravné hry a herné cvičenia so zapojením dvoch maximálne troch hráčov - využívať prevažujúce herné kombinácie v danom hernom systéme, spoluprácu celého herného tvaru kultivovať len v tréningovej hre a v zápasoch)
 • nácvik a zdokonaľovanie postupného, rýchleho útoku a nátlakovej hry (založenie, prechod stredným pásmom, zakončenie)
 • nácvik a zdokonaľovanie osobnej, zónovej obrany a zónového pressingu v jednotlivých pásmach ihriska


SHRH:


2-1-2


Presilová hra a hra v oslabení: 

 • Presilová ha a hra v oslabení (využívať prípravné hry a herné cvičenia so zapojením dvoch maximálne troch hráčov - využívať prevažujúce herné kombinácie v danom hernom systéme, spoluprácu celého herného tvaru kultivovať len v tréningovej hre a v zápasoch)
 • základné postavenie v pásmach ihriska pri bránení oslabenia
 • budovať návyk agresívneho bránenia v útočnom a obrannom pásme; držanie modrej čiary pri hre v oslabení
 • nácvik a zdokonaľovanie hry v oslabení 3-5
 • založenia PH 5-4 a 5-3; nácvik a zdokonaľovanie zakončenia PH 5-4 a 5-3


Teoretická príprava: 

 • pravidlá ĽH - prehlbovanie znalostí
 • hygiena, životospráva, denní režim a základy športového tréningu (rozcvičenie, zaťaženie a odpočinok, regenerácia)
 • zásady prvej pomoci, grafické značenie v ĽH, základné pojmy - forčeking, bekčeking, pinčink......
 • hodnotenie zápasu, hodnotenie videozáznamu (tréning, stretnutie)
 • história ĽH, , klubová história


Všeobecná kondičná príprava: 

 • dôraz kladieme na rýchlosť a explozívnu silu horných a dolných končatín
 • špeciálne korčuliarske cvičenia – imitácia korčuľovania
 • cvičenia zamerané na zdokonaľovanie herných činností jednotlivca realizujeme v maximálnej intenzite pohybu
 • na rozvoj herného myslenia využívať ďalšie kolektívne športy, futbal, basketbal, florbal, hádzanú atď.
 • každý tréning začínať rozcvičením mimo ľadu a po každej tréningovej jednotke zaraďovať kompenzačné cvičenia.


Všeobecné odporúčania pre tréningový proces: 

 • 4-5 tréningov týždenne na ľade
 • 2-3 tréningy týždenne v telocvični resp. na ihrisku (dynamická sila, rýchlostno – silové cvičenie, základy posilňovania, plyometria – dynamika dolných končatín, odhodové cvičenie na silu horných končatín, dynamická stabilizácia – „core“,  aeróbny tréning)
 • pred každým tréningom vykonávať dynamickú rozcvičku (strečing) a po tréningu kompenzačné cvičenia
 • využívať individuálne, skupinovú aj kolektívnu formu tréningu
 • využívať delený tréning – obrancovia, útočníci a brankári
 • veľký počet opakovania osvojovanej hernej zručnosti
 • interval zaťaženia a odpočinku priebežne - podľa aktivácie energetického systému (nesnažíme sa cielene aktivovať LA systém)
 • precízne vykonanie všetkých herných zručnosti (neustála korekcia techniky pohybu)
 • využívať všetky nasledovné MOF - prípravné cvičenia (vrátane pohybových hier), herné cvičenia, prípravné hry / hra (voľná, riadená, modelovaná)


Odporúčania pre zvýšenie kvality tréningového procesu:

 1. Zvýšiť podiel silovej prípravy hráčov – vlastná váha, technika vzpieračských cvičení atď.
 2. Pravidelne do tréningu zaradovať silovo - koordinačné korčuliarske cvičenia so zmenami smeru
 3. Dbať na u hráčov na dôraz pri zakončení (dorážanie, tečovanie a clonenie pred bránou)
 4. Využívať delený (skupinový) tréning obrancov, útočníkov a brankárov – minimálne 2x týždenne
 5. Nútiť hráčov na ľade medzi sebou viac komunikovať, byť koncentrovaný a vysvetliť im podstatu cvičenia a využite v hre
 6. Pri realizácii HČJ na ľade vychádzať z herných situácii zo zápasu (priestor, spôsob atď.) – zamerať sa na detaily a opakovateľnosť v sťažených podmienkach
 7. Hrať aktívne - napádať vo všetkých tretinách (zvýšenie korčuliarskej náročnosti na hráčov + založenie útoku pod tlakom)


DORAST ( 16 – 17 rokov ) + JUNIORI ( 18 - 20 rokov)

Charakteristika: Hráči v tejto vekovej kategórii by na konci mali mať technicky správne zvládnuté všetky herné činnosti jednotlivca, mali by ich dokázať využívať vo všetkých herných kombináciách a základných herných systémoch hry v útoku a v obrane.  


Úlohy a ciele: 

 • Rozvoj špeciálnych pohybových schopností so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu so zameraním na potreby ľadového hokeja (akcent na rýchlosť a explozívnu silu horných a dolných končat
 • V príprave na ľade (špeciálna príprava) kladieme dôraz na technickú a taktickú stránku všetkých herných činností jednotlivca a herných kombinácií v maximálnej intenzite pohybu (kondičný aspekt)
 • Využívať herné činnosti jednotlivca v herných kombináciách a základných herných systémoch
 • Formou prípravných hier a herných cvičení je zdokonaľovať herné skupinové činnosti pri riešení herných situácií (dvojice a trojice, ako v obranne tak aj v útoku).
 • Osvojovať si základy teórie športového tréningu
 • Rozvíjať priateľskú atmosféru v družstve


Korčuľovanie: 

 • zdokonaľovanie všetkých spôsobov korčuľovania
 • „silovo-koordinačné“ korčuľovanie (powerskating)


Útočné a obranné herné činnosti jednotlivca: 

 • zdokonaľovanie všetkých spôsobov HČJ


Útočné a obranné herné kombinácie: 

 • zdokonaľovanie všetkých spôsobov HK


Útočné a obranné herné systémy: 

 • zdokonaľovanie vybraných ÚHS a OHS


Skupinový tréning útočníkov a obrancov: 

 • obrancovia – súčinnosť v OP, SP a ÚP, špeciálna korčuliarska obratnosť, založenie útoku, streľba od modrej čiary, hra 1-1 v priestore pred bránou,
 • útočníci – súčinnosť v SP a ÚP, streľba, tlak smerom k bráne, dôraz v priestore pred bránou súpera, hra 1-1 na zúženom priestore
 • technická a taktická stránka herných činností


Herné situácie v početnej výhode resp. nevýhode: 

 • početná prevaha útočiacich hráčov 2 – 1, 3 – 1, 3 – 2
 • početná prevaha brániacich hráčov 1 – 2, 2 – 3
 • dôraz na vyrovnaný počet hráčov 2 – 2, 3 – 3 (na malom priestore) a 5 – 5


Teoretická príprava: 

 • základy regenerácie – výživa, spánok, strečing, rozcvičenie
 • zásady športového tréningu
 • základy herného systému družstva v útočnom, strednom a obrannom pásme – napr. rozostavenie hráčov v obrannom pásme (ich úlohy a funkcia), postavenie hráčov pri vhadzovaní puku.


Kondičná príprava:

 • dôraz kladieme na rýchlosť a explozívnu silu horných a dolných končatín
 • cvičenia zamerané na zdokonaľovanie herných činností jednotlivca a herných kombinácií realizujeme v maximálnej intenzite pohybu


Všeobecné odporúčania pre tréningový proces: 

 • 5-6 tréningov týždenne na ľade
 • 2-3 tréningy týždenne v telocvični resp. na ihrisku (posilňovni)
 • pred každým tréningom vykonávať dynamickú rozcvičku (strečing) a po tréningu kompenzačné cvičenia
 • využívať videoanalýzu - rozbor hry družstva
 • využívať skupinovú, individuálnu a kolektívnu formu tréningu
 • využívať delený tréning – obrancovia, útočníci a brankári
 • interval zaťaženia a odpočinku priebežne - maximálne 1: 4
 • precízne vykonanie všetkých herných zručnosti (neustála korekcia techniky pohybu)
 • využívať všetky nasledovné MOF -  prípravné cvičenia (vrátane pohybových hier), herné cvičenia, prípravné hry / hra (voľná, riadená)