MESAČNÉ PRÍSPEVKY  NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ MÁJ A JÚN

Príspevok na športovú činnosť na prípravné obdobie (MÁJ + JÚN) je podľa vekovej kategórie určený nasledovne:

máj jún
predprípravka 0-1-2  50 € 35 €
prípravka 3-4    60 € 35 €
MLŽ 5, MLŽ 6 70 €
70 €
STŽ 7, STŽ 8 70 €
70 €
KAD. 70 € 70 €
DOR. 70 € 70 €
JUN. 70 € 70 €


Príspevky na športovú činnosť je potrebné uhrádzať prevodom do 5. dňa v príslušnom mesiaci na bankový účet hokejového klubu:


IBAN:                       SK63 0900 0000 0051 0961 1318

poznámka:             meno a priezvisko hráča, mesiac, za ktorý je platený  príspevok a kategória, do ktorej hráč patrí

 

V prípade, ak hrajú v klube 2 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 EUR na každého hráča. V prípade, ak hrajú v klube 3 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 EUR pre dvoch hráčov, najmladší hráč bude oslobodený od platenia príspevkov.


SÚRODENECKÁ ZĽAVA SA V MESIACI JÚN PRI DVOCH SÚRODENCOCH NEUPLATŇUJE! PRI TROCH SÚRODENCOCH JE NAJMLADŚÍ OSLOBODENÝ OD MESAČNEJ PLATBY.

Vo výnimočných prípadoch je možné uhradiť príspevky na športovú činnosť v kancelárii hokejového klubu, prípadne u p. Havránka (p. Havránkovej)