PLATBA PRÍSPEVKOV

Žiadame všetkých hráčov a rodičov, aby svoje príspevky na športovú činnosť mali vždy zaplatené do 10. dňa príslušného mesiaca. Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.