INFORMÁCIA

Vážení HOBAci,

nakoľko sa opäť zvyšuje výskyt pozitívnych ľudí na ochorenie Covid 19, veľmi pekne Vás všetkých prosíme, aby sme spoločne všetci boli zodpovední a dodržiavali aktuálne nariadenia. Nakoľko je vytvorených pri obmedzeniach niekoľko skupín, prikladáme Vám predmetný paragraf. Prosíme taktiež všetkých, aby pri príznakoch ochorenia nechodili na tréningy až po úplne vyliečenie, prípadne v podozrení na ochorenie Covid 19 až po absolvovaní PCR testu v predpísanej lehote s negatívnym výsledkom. 

Prosíme taktiež všetkých, aby pri vstupe na zimný štadión používali rúška a dezinfikovali si ruky. 

Prosím upozornite všetci zodpovední v priestoroch nášho domovského štadióna všetkých, ktorí to nedodržiavajú a je im to úplne jedno a snahu nás všetkých, aby sme v hokeji mohli pokračovať jednoducho ignorujú.

Ďakujeme Vám veľmi pekne a veríme, že priebeh predošlej sezóny sa už nebude opakovať.§ 3

Karanténa osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie

(1) Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe do skončenia jej izolácie podľa § 2, sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. 


(2) Povinnosť karantény podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá 

a) bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, 

b) bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, 

c) je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo 

d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia. 


(3) Karanténa podľa odseku 1 začína 

a) od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie, 

b) pri osobe podľa odseku 2 od momentu, kedy sa u nej vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia potom, čo sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie. 


(4) Karanténa podľa odseku 1 končí 

a) v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok testu vykonaného najskôr v 8. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, 

b) ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, 

c) v prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu. 


(5) V prípade stáleho kontaktu osoby s osobou pozitívnou na ochorenie žijúcou s ňou v spoločnej domácnosti4) sa za posledný deň kontaktu podľa odseku 4 považuje: 

a) ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie vyskytol akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, piaty deň od výskytu klinických príznakov ochorenia osoby pozitívnej na ochorenie, 

b) ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie nevyskytol žiadny z klinických príznakov ochorenia, piaty deň od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu u osoby žijúcej s osobou pozitívnou na ochorenie v spoločnej domácnosti. 


4) § 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 204/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 4