POĎAKOVANIE ZA PODPORU A VERNOSŤ K NAŠIM FARBÁMV prvom rade by sme chceli poďakovať všetkým našim hráčom a ich rodičom, že prešli pre športovca asi najťažším obdobím, keď nebolo z dôvodu pandémie umožnené plnohodnotne trénovať a po čiastočnom uvoľnení opatrení sa postupne všetci vraciame opäť k hokeju v našom klube. Plnohodnotná spoločná príprava ešte pravdepodobne nejakú dobu potrvá, ale veríme, že je to nasmerované tým správnym smerom a spoločne sa nám podarí dohnať čo najviac z vynechaných tréningov. 

Ďakujeme taktiež aj našim trénerom, ktorí v rámci možností pripravovali pre svojich zverencov tréningy všeobecnej prípravy a snažili sa všetkých zaujať tak, aby nestratili o hokej záujem.

Nakoľko pandémia nebola vytvorená našim klubom, náš klub bol zasiahnutý opatreniami v takom rozsahu, ako to určovali vydané nariadenia a pravidlá. Taktiež nie sme vlastníkom zimného štadióna a museli sme rešpektovať nariadenia mesta a prevádzkovateľa, organizácie STARZ. Sila kolektívu sa prejavuje v kritických okamihoch a úprimne ďakujeme všetkým, ktorí nás aj napriek obmedzeniu našej činnosti podporovali, stáli pri nás a celú situáciu vyhodnotili na čisto rozumových zásadách. 

Taktiež ďakujeme viceprimátorke nášho mesta Zdenke Zaťovičovej a riaditeľovi STARZu Ladislavovi Križanovi, že nám bolo po dlhej dobe umožnené vrátiť sa na náš domovský zimný štadión. 

Veríme, že ľadová plocha na zimnom štadióne v Dúbravke sa bude postupne čo najviac napĺňať a opäť nám bude spoločne umožnené koncepčne pracovať na výkonnosti našich hráčov a čoskoro sa budeme tešiť z úspechov hráčov v HOBAckom drese.


DÔVERA V TÍME A JEJ VPLYV NA VÝKONNeraz sa stalo, že papierovo slabší tím porazil najsilnejších súperov a bol prekvapením celej sezóny. V čom to je? Ako je niečo také možné?

Dôvodov môže byť mnoho ale základným prvkom úspešnosti tímu je to, aby boli tím. Čo to znamená byť tím? To je potrebné si vždy na začiatku sezóny nastaviť a vydefinovať čo pre koho znamená byť tím. Čo pre koho znamená napr.:

-plniť si svoje zodpovednosti (napr. vždy dohrám hráča aj keď už nevládzem),

-čo pre koho znamená dôvera v tíme (napr. backchecking),

-čo znamená tím na prvom mieste (napr. keď nevládzem vystriedam inak oslabujem tím),

-čo pre koho znamená ísť na 100 % (napr. budem na sebe pracovať aby som dosiahol svoje maximum).

Možností je mnoho ale prvým krokom je nastaviť si pravidlá, ktoré nám nehovoria o taktike či hernom výkone ale skôr o ľudskosti a prístupe. 

Ako náhle si nastavíte pravidlá v tíme, každý hráč vie čo musí dodržiavať. Bude vedieť čo robiť, aby bol  zodpovedný, hral na 100%, tím bol na prvom mieste, aby sa nevzdával a aby vždy držali spolu. Toto Vám ukáže kto skutočne patrí do tímu a kto je tam len tak. Každý jeden člen by mal spĺňať a dodržiavať požiadavky, ktoré sú na neho kladené.  No zároveň mu musí záležať na tíme, v ktorom hrá. Pokiaľ sa nebudú mať radi ako ľudia, nebude medzi nimi dôvera veľmi ťažko vybudujete tím, ktorý porazí aj tých najsilnejších súperov.

Niekedy je oveľa dôležitejšie postaviť tím na ľuďoch a ich ľudských vlastnostiach, ktorými môžu prispieť k správne fungujúcemu tímu. Je to lepšie ako to stavať na silných individuálnych herných činnostiach hráčov ale ako ľudia Vám v tíme skôr môžu narúšať dôveru, disciplínu a celkovú tímovú dynamiku.

Základne prvky pre to, aby mohla vzniknúť dôvera v tíme:

 1.Dôvera trénera v tím a dôvera tímu v trénerovi.

-Dôvera začína od trénera. Tím potrebuje dôverovať trénerovi v jeho rozhodnutiach a taktických pokynoch. Tréner je ale prvý, čo musí dôverovať tímu, podržať ich v ťažkých chvíľach a ukázať im že ich rešpektuje najmä ako ľudí ale aj ako hráčov a že si ich váži a cení si ich prínos do tímu.

 2. Dôvera v tíme medzi jednotlivými hráčmi

-Je potrebné začať s tímovými meetingami kde sa nebude riešiť len taktika ale skôr to ako je kto spokojní v tíme, čo mu chýba a čo by potrebovali pre lepšie fungovanie.

-Na jednom z tímových meetingov otvoriť tému čo pre koho znamená hrať za tím (môžu to byť herné činnosti, či ľudské ale ako náhle sa to povie a hráči sa na tom zhodnú vznikajú z toho pravidlá v tíme, ktoré sa budú dodržiavať a tým pádom každý vie keď sa povie hrať za tím čo to pre neho individuálne znamená a aké úlohy si musí splniť).

 3. Dôvera hráčov v samých seba

-Hráči musia dôverovať ich schopnostiam a zručnostiam, že majú na to, aby plnili či taktické, fyzické alebo ľudské požiadavky, ktoré sú na nich kladené v danom tíme. Dôvera v seba samých je kľúčová pri čomkoľvek čo v živote robíme. Pokiaľ sa na nás spoliehajú aj ďalší členovia tímu nechceme ich zradiť a oslabiť celý tím.

Tak ako môžete prispieť k tomu, aby ste vybudovali dôveru v tíme?

1. Nastavte si spoločný cieľ a cestu ako ho dosiahnete (pravidlá tímu na ihrisku)

2. Definujte si roly jednotlivých hráčov a ich zodpovednosti

3. Nastavte systém „odmien“ ale aj „trestov“ za ne/dodržiavanie pravidiel/zodpovedností

4. Podporujte sebavedomie

5. Komunikujte otvorene a úprimne v tíme

Dúfame, že Vám naše rady pomôžu pri budovaní dôvery v tíme a následnom úspechu, ktorý si spoločne vytýčite.


Zdroj: www.sportmindhdts.com


ORGANIZOVANIE JHP

Po oznámení RÚVZ o zamietavom stanovisku nami organizovaného JHP sme poslali obratom na RÚVZ mail, v ktorom uvádzame, že neprišlo podľa nás ku správnemu vyhodnoteniu našej ohlášky a cítime voči nemu veľkú krivdu. Ako organizátor sme neporušili žiadne ustanovenia vyhlášky č.131. Taktiež sme požiadali RÚVZ o termín prijatia a dovysvetlenie jeho rozhodnutia. 


Prikladáme pre informáciu stanovisko ÚVZ zo dňa 29.3.2021. STANOVISKO

ZRUŠENÉ JEDNORÁZOVÉ HROMADNÉ PODUJATIE

Náš klub v súlade s platnou Vyhláškou si riadne splnil ohlasovaciu povinnosť Jednorazového hromadného podujatia, ktoré sa malo uskutočniť v dňoch 27. – 28.3.2021. STARZ nám na základe ohlášky podanej na RÚVZ poskytol priestor na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Následne sme s vedúcim prevádzky prekonzultovali všetky podmienky k  bezpečnému zvládnutiu  celého podujatia. 

Dnes 26.3.2021 nám na klub, ako hlavnému organizátorovi podujatia o 13.25 hod., ako nás telefonicky informovala pracovníčka RÚVZ, na základe podaného podnetu, ktorý uviedol, že vykonávame v klube pravidelný tréning prišiel nasledovný e-mail:

Dňa 25.03.2021 bolo na tunajší úrad zaslané oznámenie spoločnosti HOBA BRATISLAVA o organizovaní podujatia – Rozvoj techniky korčuľovania v dňoch 27.03. a 28.03.2021 na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave. Po preskúmaní podania Vám oznamujeme, že t.č. platná legislatíva (vyhl. Úradu verejného zdravotníctva SR č. 131 s účinnosťou od 22.03.2021, ktorou sa za hromadné podujatia považuje hromadné podujatie jednorazovej povahy, nie pravidelného tréningu.

Z uvedeného dôvodu organizovanie tohto „hromadného podujatia“ nie je možné.

Je nám veľmi ľúto, že niekto podal podnet na naše Jednorázové hromadné podujatie aj so zavádzajúcou informáciou, že ide o pravidelný tréning klubu. Náš hokejový klub vykonáva pravidelne len online tréningy vo všetkých vekových kategóriách. Nakoľko nám prišlo stanovisko RÚVZ v piatok poobede, odvolanie proti rozhodnutiu RÚVZ sme mohli riešiť iba telefonicky, čo nebolo aj napriek veľkej snahe úspešné.

Vzhľadom k tomu, že Jednorázové hromadné podujatia sa v našom meste a takmer v celej našej krajine uskutočňujú pravidelne, cítime veľkú diskrimináciu a nespravodlivosť voči rozhodnutiu RÚVZ práve voči nášmu klubu.

Ďakujeme aj napriek negatívnemu výsledku všetkým, ktorí nám v piatok poobede až do neskorého večera poskytli podporu a snažili sa pomôcť v našom odvolaní a žiadosti o zváženie prehodnotenia rozhodnutia RÚVZ, nakoľko sme presvedčení, že všetky odovzdané podklady máme v súlade s aktuálnou vyhláškou. 

Nakoľko cítime veľkú krivdu, budeme žiadať RÚVZ o vysvetlenie, prečo dáva rozlišné rozhodnutia pre podobné podujatia. 

Neváhajte prosíme kontaktovať náš klub prostredníctvom e-mailu: hokej.dubravka@gmail.com v prípade, ak viete akokoľvek pomôcť v tejto nespravodlivosti.


AKTUÁLNE INFORMÁCIE, INFORMÁCIE O PRÍSPEVKOCH

Príprava všetkých našich vekových kategórií prebieha pod dohľadom našich trénerov iba prostredníctvom online tréningov. Zabezpečenie riadneho tréningového procesu všeobecnej a špeciálnej prípravy pre jednotlivé vekové kategórie nie je v tomto čase možné. 

Úplne mimo tréningového procesu klub zabezpečoval, a ak nám to situácia dovolí, aj bude zabezpečovať podujatia, ktoré podliehajú prísnemu dodržiavaniu daných nariadení. Na ďalšie podujatia sa bude potrebné v prípade záujmu opäť prihlásiť prihláškou termínovo viazanou na dané podujatie a splniť všetky podmienky, ktoré sú (budú) vopred presne dané. 

Klub komunikuje s mestom a prevádzkovateľom nášho domovského štadiónu na vytvorení čo najlepších podmienok počas týchto obmedzení. Vzhľadom na aktuálnu situáciu nám bude v prípade splnení všetkých daných nariadení umožnené absolvovať pre prihlásených hráčov najbližšie podujatie  organizované klubom na zimnom štadióne O. Nepelu. Otvorenie prevádzky nášho domovského zimného štadiónu podlieha okrem nariadení vlády a ÚVZ taktiež jej ekonomickému a personálnemu zabezpečeniu. Hneď ako to bude možné, budeme na našom domovskom štadióne. Spoločne máme záujem vytvoriť podmienky na koncepčnú športovú prípravu celého klubu v mesiacoch apríl, máj a jún. Ďakujeme všetkým veľmi pekne za pochopenie a rešpektovanie tejto mimoriadnej situácie. 

Nakoľko sa neplatia príspevky na športovú činnosť u všetkých v plnej výške, už organizované podujatia boli a budú klubom spoplatnené. V žiadnom prípade sa nejedná pri podujatiach o organizovanú pravidelnú tréningovú činnosť. Všetci tréneri (vedúci družstiev) po odovzdaní príspevkov za dané podujatie dostávajú klubom vystavený riadny príjmový doklad o prevzatí hotovosti a všetky finančné prostriedky sú a budú v klube riadne zaevidované. Túto informáciu uvádzame preto, aby niekto náš záujem a snahu využiť obmedzené možnosti nevyhodnotil ako zárobkovú činnosť niekoho. Takáto prípadná neoverená informácia narúša do veľkej miery dôveru voči nášmu klubu a naše vnútorné vzťahy a prostredie. Naším úsilím je a bude udržať klub funkčný a neohroziť jeho chod po pandémii.

Príspevky na športovú činnosť sa aktuálne nemusia uhrádzať v plnej výške a rodičia majú od februára možnosť uhrádzať len 50% ich plnej výšky bez kontaktovania klubu. Ak sa niekto ocitol (ocitne) z dôvodu súčasnej situácie v platobnej neschopnosti, po vzájomnej dohode s rodičom hráča /-čky budeme hľadať všetky možnosti, aby sme si všetky deti v klube udržali a pripúšťame aj oslobodenie dieťaťa od platieb za vopred dohodnuté obdobie. V prípade, ak rodič uhradil za svoje dieťa mesačné príspevky za obdobie 2,3/2021 v plnej výške a jeho dieťa sa zúčastňovalo všetkých klubom organizovaných podujatí, mu príspevky v tomto prípade mohli, resp. môžu stúpnuť na dvojnásobok. V takomto prípade má rodič možnosť upraviť si výšku najbližších mesačných príspevkov na športovú činnosť podľa svojich možností. Prosíme, kontaktujte v takomto prípade klub prostredníctvom hokej.dubravka@gmail.com a všetky príspevky za Vaše dieťa si zosúladíme, aby sme predišli prípadným zbytočným nedorozumeniam.

Ďakujeme všetkým rodičom za ich pochopenie, spoluprácu a podporu. Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí aj napriek tejto ťažkej situácii, ktorá sa dotkla nás všetkých podporujú náš klub aktuálne uhrádzaním príspevkov za svoje dieťa (deti) v plnej výške. Ďakujeme veľmi pekne za prejavenú dôveru.


ŽIŤ STÁLE HOKEJOMNašich najmladších HOBA-čikov sa snažia naši tréneri stále udržať hlavou pri hokeji. Okrem online tréningov sa snažia im vymyslieť aj doplnkové aktivity. Situácia je ťažká pre všetkých, okrem tréningov našim predprípravkárom a prípravkárom určite chýbajú aj hokejoví kamaráti a určite aj tréneri. Koncom januára dostali naši predprípravkári prázdne vymaľovávanky a mohli sa s farbičkami zahrať na dizajnérov. Niekoľko hodín mohli tráviť vyfarbovaním dresov, brankárskych masiek a riešiť úlohy, ktoré im vymaľovávanka poskytla. A zvládli to výborne! Každý kto vymaľovávanku celú vyplnil, bol odmenený klubovým tričkom a čiapkou. Veríme, že čoskoro naši drobci farbičky vymenia za korčule a hokejky a svoje myšlienky budú predvádzať priamo na ľade. Tešíme sa na vás!


AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Pandemická situácia v našej krajine stále blokuje spustenie spoločných tréningov, mládežníckych súťaží, alebo dlhodobejších turnajov. Trénovanie je umožnené len extraligovým a prvoligovým seniorským tímom. V klube, v ktorom si z juniorov, alebo aj dorastencov vytvorili záložné tímy pre seniorov, majú možnosť zapojiť do tréningového procesu aj tieto vekové kategórie. Väčšina vytvorených "bublín", kde organizujú rôzne tréningové kempy, prebieha na súkromných zimných štadiónoch, väčšinou pod vedením súkromných trénerov. Intenzívne sledujeme nové nariadenia, komunikujeme s ľuďmi, ktorí sa aktívne venujú pandemickej situácii, taktiež s Regionálnym rozvojovým manažérom a s klubmi v našom meste, resp. v našom kraji, ale súčasná situácia nám zatiaľ neumožňuje spustenie tréningového procesu. SZĽH taktiež sústavne vyvíja aktivity, aby bol za určitých okolností spustený tréningový proces pre mládežnícke kategórie, ale zatiaľ táto aktivita zväzu nedostala "zelenú". Akonáhle nám to situácia dovolí, sme v našom klube pripravení čo najskôr spustiť prípravu na ľadovej ploche. Na našom domovskom zimnom štadióne stále udržiavajú ľad a objednávku na prenájom ľadovej plochy sme koncom januára posunuli do 13.6.2021. Ľadovú plochu by sme v tom prípade využívali v kombinácii s letnou prípravou. Budeme pripravení na všetky alternatívy, aby sme tréningový proces čím skôr obnovili a taktiež využili možnosť odohrania prípadných zväzom organizovaných turnajov, alebo aspoň prípravných zápasov. Príspevky na mesiac marec znižujeme pre všetky vekové kategórie o 50%. Stále platí, že v prípade platobnej neschopnosti majú rodičia možnosť napísať na klub žiadosť o dočasné oslobodenie od platieb príspevkov za svoje dieťa. Ak nemáte prehľad o platbách, informujte sa prosím na mailovej adrese klubu hokej.dubravka@gmail.com, aby sme si to zosúladili. Veľmi by sme ocenili, ak by mal niekto možnosť platiť príspevky v plnej výške a podporil tak chod nášho hokejového klubu. Ďakujeme veľmi pekne za každú podporu a dovoľujeme si Vás ešte poprosiť o možnosť venovania  2% z dane pre aktivity nášho klubu. Všetky potrebné informácie k darovaniu 2% nájdete na klubovej stránke v samostatnom článku, alebo v tabuľke umiestnenej na klubovej stránke vľavo.

REGENERÁCIARegenerácia pomáha likvidovať únavu. Dobrou regeneráciou zvýšime aj svoju výkonnosť. Správna regenerácia je súčasťou individuálnej alebo kolektívnej prípravy hokejistu. Informácie o regenerácii pre našich hráčov /-čky pripravil tréner Patrik Barilla.


REGENERÁCIA

STRAVOVANIE A PITNÝ REŽIM HOKEJISTUOpodstatnenosť správnej výživy, Základné rozdelenie zložiek potravy, Ako sa správne stravovať? Všetky potrebné a poučné informácie pre našich hráčov a ich rodičov pripravil tréner Ivan Schwarz.

STRAVOVANIE A PITNÝ REŽIM HOKEJISTU