ZRUŠENÉ JEDNORÁZOVÉ HROMADNÉ PODUJATIE

Náš klub v súlade s platnou Vyhláškou si riadne splnil ohlasovaciu povinnosť Jednorazového hromadného podujatia, ktoré sa malo uskutočniť v dňoch 27. – 28.3.2021. STARZ nám na základe ohlášky podanej na RÚVZ poskytol priestor na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Následne sme s vedúcim prevádzky prekonzultovali všetky podmienky k  bezpečnému zvládnutiu  celého podujatia. 

Dnes 26.3.2021 nám na klub, ako hlavnému organizátorovi podujatia o 13.25 hod., ako nás telefonicky informovala pracovníčka RÚVZ, na základe podaného podnetu, ktorý uviedol, že vykonávame v klube pravidelný tréning prišiel nasledovný e-mail:

Dňa 25.03.2021 bolo na tunajší úrad zaslané oznámenie spoločnosti HOBA BRATISLAVA o organizovaní podujatia – Rozvoj techniky korčuľovania v dňoch 27.03. a 28.03.2021 na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave. Po preskúmaní podania Vám oznamujeme, že t.č. platná legislatíva (vyhl. Úradu verejného zdravotníctva SR č. 131 s účinnosťou od 22.03.2021, ktorou sa za hromadné podujatia považuje hromadné podujatie jednorazovej povahy, nie pravidelného tréningu.

Z uvedeného dôvodu organizovanie tohto „hromadného podujatia“ nie je možné.

Je nám veľmi ľúto, že niekto podal podnet na naše Jednorázové hromadné podujatie aj so zavádzajúcou informáciou, že ide o pravidelný tréning klubu. Náš hokejový klub vykonáva pravidelne len online tréningy vo všetkých vekových kategóriách. Nakoľko nám prišlo stanovisko RÚVZ v piatok poobede, odvolanie proti rozhodnutiu RÚVZ sme mohli riešiť iba telefonicky, čo nebolo aj napriek veľkej snahe úspešné.

Vzhľadom k tomu, že Jednorázové hromadné podujatia sa v našom meste a takmer v celej našej krajine uskutočňujú pravidelne, cítime veľkú diskrimináciu a nespravodlivosť voči rozhodnutiu RÚVZ práve voči nášmu klubu.

Ďakujeme aj napriek negatívnemu výsledku všetkým, ktorí nám v piatok poobede až do neskorého večera poskytli podporu a snažili sa pomôcť v našom odvolaní a žiadosti o zváženie prehodnotenia rozhodnutia RÚVZ, nakoľko sme presvedčení, že všetky odovzdané podklady máme v súlade s aktuálnou vyhláškou. 

Nakoľko cítime veľkú krivdu, budeme žiadať RÚVZ o vysvetlenie, prečo dáva rozlišné rozhodnutia pre podobné podujatia. 

Neváhajte prosíme kontaktovať náš klub prostredníctvom e-mailu: hokej.dubravka@gmail.com v prípade, ak viete akokoľvek pomôcť v tejto nespravodlivosti.


AKTUÁLNE INFORMÁCIE, INFORMÁCIE O PRÍSPEVKOCH

Príprava všetkých našich vekových kategórií prebieha pod dohľadom našich trénerov iba prostredníctvom online tréningov. Zabezpečenie riadneho tréningového procesu všeobecnej a špeciálnej prípravy pre jednotlivé vekové kategórie nie je v tomto čase možné. 

Úplne mimo tréningového procesu klub zabezpečoval, a ak nám to situácia dovolí, aj bude zabezpečovať podujatia, ktoré podliehajú prísnemu dodržiavaniu daných nariadení. Na ďalšie podujatia sa bude potrebné v prípade záujmu opäť prihlásiť prihláškou termínovo viazanou na dané podujatie a splniť všetky podmienky, ktoré sú (budú) vopred presne dané. 

Klub komunikuje s mestom a prevádzkovateľom nášho domovského štadiónu na vytvorení čo najlepších podmienok počas týchto obmedzení. Vzhľadom na aktuálnu situáciu nám bude v prípade splnení všetkých daných nariadení umožnené absolvovať pre prihlásených hráčov najbližšie podujatie  organizované klubom na zimnom štadióne O. Nepelu. Otvorenie prevádzky nášho domovského zimného štadiónu podlieha okrem nariadení vlády a ÚVZ taktiež jej ekonomickému a personálnemu zabezpečeniu. Hneď ako to bude možné, budeme na našom domovskom štadióne. Spoločne máme záujem vytvoriť podmienky na koncepčnú športovú prípravu celého klubu v mesiacoch apríl, máj a jún. Ďakujeme všetkým veľmi pekne za pochopenie a rešpektovanie tejto mimoriadnej situácie. 

Nakoľko sa neplatia príspevky na športovú činnosť u všetkých v plnej výške, už organizované podujatia boli a budú klubom spoplatnené. V žiadnom prípade sa nejedná pri podujatiach o organizovanú pravidelnú tréningovú činnosť. Všetci tréneri (vedúci družstiev) po odovzdaní príspevkov za dané podujatie dostávajú klubom vystavený riadny príjmový doklad o prevzatí hotovosti a všetky finančné prostriedky sú a budú v klube riadne zaevidované. Túto informáciu uvádzame preto, aby niekto náš záujem a snahu využiť obmedzené možnosti nevyhodnotil ako zárobkovú činnosť niekoho. Takáto prípadná neoverená informácia narúša do veľkej miery dôveru voči nášmu klubu a naše vnútorné vzťahy a prostredie. Naším úsilím je a bude udržať klub funkčný a neohroziť jeho chod po pandémii.

Príspevky na športovú činnosť sa aktuálne nemusia uhrádzať v plnej výške a rodičia majú od februára možnosť uhrádzať len 50% ich plnej výšky bez kontaktovania klubu. Ak sa niekto ocitol (ocitne) z dôvodu súčasnej situácie v platobnej neschopnosti, po vzájomnej dohode s rodičom hráča /-čky budeme hľadať všetky možnosti, aby sme si všetky deti v klube udržali a pripúšťame aj oslobodenie dieťaťa od platieb za vopred dohodnuté obdobie. V prípade, ak rodič uhradil za svoje dieťa mesačné príspevky za obdobie 2,3/2021 v plnej výške a jeho dieťa sa zúčastňovalo všetkých klubom organizovaných podujatí, mu príspevky v tomto prípade mohli, resp. môžu stúpnuť na dvojnásobok. V takomto prípade má rodič možnosť upraviť si výšku najbližších mesačných príspevkov na športovú činnosť podľa svojich možností. Prosíme, kontaktujte v takomto prípade klub prostredníctvom hokej.dubravka@gmail.com a všetky príspevky za Vaše dieťa si zosúladíme, aby sme predišli prípadným zbytočným nedorozumeniam.

Ďakujeme všetkým rodičom za ich pochopenie, spoluprácu a podporu. Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí aj napriek tejto ťažkej situácii, ktorá sa dotkla nás všetkých podporujú náš klub aktuálne uhrádzaním príspevkov za svoje dieťa (deti) v plnej výške. Ďakujeme veľmi pekne za prejavenú dôveru.


ŽIŤ STÁLE HOKEJOMNašich najmladších HOBA-čikov sa snažia naši tréneri stále udržať hlavou pri hokeji. Okrem online tréningov sa snažia im vymyslieť aj doplnkové aktivity. Situácia je ťažká pre všetkých, okrem tréningov našim predprípravkárom a prípravkárom určite chýbajú aj hokejoví kamaráti a určite aj tréneri. Koncom januára dostali naši predprípravkári prázdne vymaľovávanky a mohli sa s farbičkami zahrať na dizajnérov. Niekoľko hodín mohli tráviť vyfarbovaním dresov, brankárskych masiek a riešiť úlohy, ktoré im vymaľovávanka poskytla. A zvládli to výborne! Každý kto vymaľovávanku celú vyplnil, bol odmenený klubovým tričkom a čiapkou. Veríme, že čoskoro naši drobci farbičky vymenia za korčule a hokejky a svoje myšlienky budú predvádzať priamo na ľade. Tešíme sa na vás!


AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Pandemická situácia v našej krajine stále blokuje spustenie spoločných tréningov, mládežníckych súťaží, alebo dlhodobejších turnajov. Trénovanie je umožnené len extraligovým a prvoligovým seniorským tímom. V klube, v ktorom si z juniorov, alebo aj dorastencov vytvorili záložné tímy pre seniorov, majú možnosť zapojiť do tréningového procesu aj tieto vekové kategórie. Väčšina vytvorených "bublín", kde organizujú rôzne tréningové kempy, prebieha na súkromných zimných štadiónoch, väčšinou pod vedením súkromných trénerov. Intenzívne sledujeme nové nariadenia, komunikujeme s ľuďmi, ktorí sa aktívne venujú pandemickej situácii, taktiež s Regionálnym rozvojovým manažérom a s klubmi v našom meste, resp. v našom kraji, ale súčasná situácia nám zatiaľ neumožňuje spustenie tréningového procesu. SZĽH taktiež sústavne vyvíja aktivity, aby bol za určitých okolností spustený tréningový proces pre mládežnícke kategórie, ale zatiaľ táto aktivita zväzu nedostala "zelenú". Akonáhle nám to situácia dovolí, sme v našom klube pripravení čo najskôr spustiť prípravu na ľadovej ploche. Na našom domovskom zimnom štadióne stále udržiavajú ľad a objednávku na prenájom ľadovej plochy sme koncom januára posunuli do 13.6.2021. Ľadovú plochu by sme v tom prípade využívali v kombinácii s letnou prípravou. Budeme pripravení na všetky alternatívy, aby sme tréningový proces čím skôr obnovili a taktiež využili možnosť odohrania prípadných zväzom organizovaných turnajov, alebo aspoň prípravných zápasov. Príspevky na mesiac marec znižujeme pre všetky vekové kategórie o 50%. Stále platí, že v prípade platobnej neschopnosti majú rodičia možnosť napísať na klub žiadosť o dočasné oslobodenie od platieb príspevkov za svoje dieťa. Ak nemáte prehľad o platbách, informujte sa prosím na mailovej adrese klubu hokej.dubravka@gmail.com, aby sme si to zosúladili. Veľmi by sme ocenili, ak by mal niekto možnosť platiť príspevky v plnej výške a podporil tak chod nášho hokejového klubu. Ďakujeme veľmi pekne za každú podporu a dovoľujeme si Vás ešte poprosiť o možnosť venovania  2% z dane pre aktivity nášho klubu. Všetky potrebné informácie k darovaniu 2% nájdete na klubovej stránke v samostatnom článku, alebo v tabuľke umiestnenej na klubovej stránke vľavo.

REGENERÁCIARegenerácia pomáha likvidovať únavu. Dobrou regeneráciou zvýšime aj svoju výkonnosť. Správna regenerácia je súčasťou individuálnej alebo kolektívnej prípravy hokejistu. Informácie o regenerácii pre našich hráčov /-čky pripravil tréner Patrik Barilla.


REGENERÁCIA

STRAVOVANIE A PITNÝ REŽIM HOKEJISTUOpodstatnenosť správnej výživy, Základné rozdelenie zložiek potravy, Ako sa správne stravovať? Všetky potrebné a poučné informácie pre našich hráčov a ich rodičov pripravil tréner Ivan Schwarz.

STRAVOVANIE A PITNÝ REŽIM HOKEJISTU

KONEČNE NA ĽADEUrčite veľa ľudí privítalo mrazivé počasie, ktoré im umožnilo vykorčuľovať na ľadovú plochu. Okrem jazier, prípadne umelo vytvorených ľadových plôch, boli využité všetky možnosti na korčuľovanie. Zamrznuté plochy sa zmenili na ihriská, kde sa okrem korčuľovania s hokejkou v ruke odohrávali aj hokejové zápasy. Túto možnosť využili aj HOBA-ci, či deti v sprievode rodičov, alebo starší, ktorí si "svoje ihrisko" rozložili počas víkendu priamo na Železnej studničke. Určite všetkým padlo vhod vymeniť na chvíľu online tréningy všeobecnej prípravy a využiť zmenu skupenstva vody a vykorčuľovať na čerstvom vzduchu. Veríme, že sa situácia čoskoro zmení a budeme sa môcť všetci spolu stretávať už na našom domovskom zimnom štadióne.

PSYCHIKA, SEBAVEDOMIE, CHARAKTERZa najlepšími svetovými veľmocami zaostávame nielen v úrovni technických zručností alebo v schopnosti všetko robiť v najvyššej rýchlosti, ale aj v miere zarytosti, chcenia niečo dokázať a tiež nižším sebavedomím. Kto nemá chuť vyhrávať, navyše tomu podriadiť úplne všetko, sa nemôže vo svete veľkého hokeja presadiť. 

Sebavedomie ovplyvňuje charakter hráča a opačne. Toto sú neodškriepiteľne spojené nádoby. Rovnako ako fakt, že miera dôvery vo vlastné schopnosti sa postupne zvyšuje s pribúdajúcimi hernými zručnosťami. Ale primárny základ problému je taký, že hráč musí mať túžbu byť najlepší, túžiť vyhrávať a ísť do každého zápasu naplno. Jedine tak sa môže presadiť.

 

„ Toxická kritika „ ničomu neprospeje

So sebavedomím úzko súvisí všeobecne aj psychika hráča. A tu sa dostávame k pomerne chúlostivej téme miery kritiky. Na ňu totiž každý hráč môže reagovať úplne inak. V minulých dňoch sme sa stretávali s typom kritiky, ktorú nazývam ako "toxická". To znamená, že je buď nad rámec znesiteľného (ako sme sa z médií mohli v poslednom čase často dočítať) alebo zase príliš chabá, nad ktorou daný hráč môže napríklad len mávnuť rukou a ďalej si na ľade robiť, čo sám uzná za vhodné. A to je tiež zle.

Ako tréner razím filozofiu, že je potreba kritizovanému hráčovi situáciu ukázať, rozobrať ju s ním a optimálne mu ju znázorniť priamo na ľade. Všeobecne by sa tréneri a rodičia mali vždy snažiť nájsť správnu hranicu toho, kedy by mal byť každý hráč pochválený a kedy naopak nie. V čase, keď som bol ešte aktívnym hráčom, tak som sa vždy tešil na to, až ma tréner pochváli v kabíne, na tréningu alebo pred nastúpeným tímom. U nás sa ale podobných vecí deje v poslednej dobe hrozne málo. Koľko krát dá hráč gól, sadne si na lavičku a také to pre nás skôr typické potľapkanie po prilbe alebo po zadku už prakticky neexistuje. A pritom sú to nenápadné veci, ktoré sebavedomie každého hráča môžu jedine posilniť.

Už v predchádzajúcom odseku som načrtol jednu dôležitú vec. Tréneri musia v mládežníckych výberoch spolupracovať s rodičmi. To je úplne zásadná vec a cez to nejde vlak. Neexistuje situácia, kedy si nejaký tréner povie, že ich bude ignorovať. My tréneri vychovávame deti po športovej stránke. Ale rodičia hrajú nezastupiteľnú úlohu v ich bežnom živote. Budujú ich charakter, podieľajú sa na tvorbe ich zdravého sebavedomia, odolnosti a vytrvalosti. A ak chcem niektorému mladému hráčovi niečo zásadné vytknúť, čo až tak s hokejom nie je úzko späté, malo by sa to odohrávať zase spoločne s rodičmi tak, aby časom nedošlo ku skresleniu informácií a postupnej strate dôvery u rodičov samotných alebo hráčskych agentov.

Či je dôležitejšie mať zdravé sebavedomie alebo výborný charakter, sa nedá presne povedať. Sú to dve veci neodmysliteľne tvoriace jeden celok. Na tréneroch potom je, aby tieto dve zložky dokázali správne vybalansovať. Kľúčovým vekom každého hráča je rozmedzie od 15 do 19 rokov. Presne v tomto veku sa totiž každý jedinec prejavuje najviac. Charakter budujeme tým, že zverencov staviame do určitých rolí na ľade alebo aj mimo ľadu. A na tom sa opäť podieľajú ako tréneri, tak rodičia. Český hokej teraz potrebuje mať hráčov v tomto veku dokonale psychicky a mentálne pripravených. Vďaka tomu sa potom môžu ľahšie premiestňovať do väčších miest, napríklad aj do spádových extraligových klubov, kde je lepšie zázemie, lepšie tréningové možnosti, dobrá škola a kde môžu všeobecne ideálne dospievať.


Škola je dôležitá

Áno, už som to opäť načrtol vyššie. Škola. Ďalšia oblasť, kde by sme mohli urobiť veci smerom k lepšiemu. V našej akadémii máme svoj systém nastavený tak, že ak je nejaký mladý hokejista, ktorý má práve problémy so svojím prospechom alebo povinnou školskou dochádzkou, nemôžeme ho ako tréneri nasadiť do zápasu. Je skrátka potrebné byť dobrý nielen v hokeji, ale aj v prospechu. K obom cieľom vedie opäť tvrdá drina. Na druhej strane je ale potrebné si uvedomiť niekoľko dôležitých vecí. Napríklad hráč juniorského tímu má tréningy vždy spojené s fyzickou posilňovňou, vo svojom tíme v klube od pondelka do štvrtka. K tomu má ešte dopoludnia od pondelka do stredy hodinové tréningy zručností, kde sa snaží zlepšovať sa vo svojich individuálnych činnostiach, v korčuľovaní nevynímajúc. V piatok a v sobotu sa obvykle hrajú zápasy a nedeľa je pre neho voľná. Ale kde má vziať viac času na to, aby viac chodil do školy, dokázal sa na ňu svedomito pripraviť a ešte tomu odvádzal maximum na všetkých tréningových jednotkách? Mať individuálny školský plán nie je to isté ako prezenčne navštevovať školu a stretávať sa tu s kamarátmi, socializovať sa. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako tento systém zdokonaliť.

Veľa sa hovorí o tom, že hokejisti z iných krajín sveta sú ďaleko sebavedomejší. A k tomu môžem pridať aj svoj vlastný postreh. V roku 2016 som ako hlavný tréner českého mládežníckeho tímu, ČR U18, absolvoval Memoriál Ivana Hlinku v Břeclavi. V poslednom zápase základnej skupiny sme vyzvali Američanov. Postup do vyraďovacej fázy turnaja sme mali v tej dobe už istý a išli sme na dvadsaťminútové predzápasové rozkorčuľovanie. Kým sa naši hráči na ľade naťahovali, bolo vidieť, že druhá strana ľadu je až na pár pohádzaných pukov úplne prázdna. Ubehlo päť minút z dvadsaťminútového rozkorčuľovania a súper stále nikde. Z ničoho nič sa ale otvorili dvierka striedačky tímu USA a na ľad v korčuliach doslova "bežalo" dvadsať Američanov za sprievodu hurónského revu. Išli na ľad s obrovskou vervou a túžbou uspieť za každú cenu. Snažil som sa to porovnať s naším tímom. Videl som pohľady a reč tela svojich chalanov a cítil, ako si v duchu hovoria: veď oni sú tak veľkí, silní, rýchli, proti nim vôbec nemáme šancu! Pritom stačil jeden taký moment, aby v nás ten pocit vyvolali. To ma vtedy hrozne nadchlo. O fungovaní našej akadémie som hovoril v relácii Bez Frází


A tým sa plynulo dostávame k otázke zarytosti a túžby víťaziť. Českí hráči si podľa mňa dostatočne neveria. Prídu niekam na medzinárodný turnaj, dva alebo tri dni sledujú, ako ostatní trénujú, vidia ich úroveň individuálnych zručností a korčuľovania, hovoria si, že chcú byť ako ten alebo ten. V tej chvíli už daný hráč cíti, že na to, aby súpera porazil, zrejme nebude stačiť to čo má on sám. Dostávame sa tým pádom k hlavnému kameňu úrazu. Kde je ten problém? Prečo k nemu dochádza? Už som veľakrát povedal, že je v nastavení našich súťaží a nedostatočnou konkurenciou v nich. Samozrejme, vždy sa taktiež musí začať u seba samých, či ja tomu dávam ako hráč všetko ...

Ale nesmieme túto príležitosť premárniť! Ono sa povie, tak zúžime súťaže a bude hej. Ale to nestačí. Ako tréneri musíme aj po reorganizácii pracovať s hráčmi po individuálnej a po stránke zručnosti. Zúžené súťaže nám v tomto smere môžu pomôcť, ale bez tvrdej práce sa nikam nedostaneme. Bez kompletne zlepšeného prístupu k hráčom ich nebudeme posúvať a nebudeme z nich robiť odolných lídrov. Je potrebné pracovať viac, to sa musí, poctivo.


Tréner musí byť aj psychológ

V móde sú športoví psychológovia. Ešte než sa k nim dostanem, chcel by som povedať, že každý tréner musí byť tiež aj psychológ. Ide o dlhodobú mravenčiu prácu, kedy postupnými krôčikmi budujete charaktery každého hráča, skrátka ich v prenesenom význame modelujete do určitých rolí v tíme. Na druhej strane tu ale pochopiteľne je aj externá pomoc. Náš klub v Třinci ponúka pre mládež športového psychológa. Toho môžu využívať ako deti, tak i rodičia. Dôležitá je ale samozrejme tiež konzultácia na osi tréner - psychológ, bez ktorej sa nezaobídete. Je však potrebné zdôrazniť, že požiadať o pomoc nie je v žiadnom prípade hanba.

V minulosti som viedol třineckú juniorku. Pochopiteľne musel som aj tu riešiť problémy spojené so správaním hráčov a ich rodičov. Nie na dennodennej báze, ale niekedy vyvstala nejaká situácia, ktorá potrebovala riešenie. Pamätám si na jednu úsmevnú historku (hoci vtedy mi to tak úsmevné neprišlo), kedy nás bolo v tíme málo a chystali sme sa zhruba v počte 13 až 14 hráčov na zápas. A to sa pritom jednalo o výberový extraligový tím HC Oceláři Třinec, ktorý neskôr celú súťaž na konci roka vyhral. Tím aj ja som potreboval vtedy každého hráča, ale jeden z nich za mnou pred odchodom na zápas prišiel a povedal, že nemôže prísť na zápas kvôli tomu, že sa mu sťahuje babička a rodičia po ňom chcú, aby im pomohol so sťahovaním. Nakoniec som hovoril aj s jeho rodičmi a nakoniec som ustúpil. Nechcel som ísť na "silu", situáciu ešte viac vyhrotiť než bola, robiť zbytočne zle. Ten hráč nakoniec do zápasu nenastúpil, ale dodnes sa nemôžem zbaviť dojmu, že keby tam bola vôľa s tým niečo urobiť, dalo by sa určite nájsť riešenie, ktoré by uspokojilo ako hráča, tím i rodičia.

 

Som parťák, partner, líder

Považujem sa určite za empatického trénera. Rozhodne nie som herec, ako som nedávno počul v televíznej debate, že všetci tréneri sú de facto herci. Naopak som parťák, partner a líder svojich hráčov. Mojou úlohou je ukázať im správnu cestu životom, hokejom. Ak chcete byť profesionáli, musíte robiť to a to, dať tomu maximum a úspech sa dostaví. Ak sa vám to darí, prichádza rešpekt, prirodzená autorita a dôvera. To je hlavné, čo je potrebné si uvedomiť. Ku každému hráčovi sa musíte snažiť nájsť individuálny prístup a podľa toho s ním tiež pracovať.

Veľkým fenoménom modernej doby sú médiá a predovšetkým sociálne siete. Tu sú ľudia veľmi aktívni, majú potrebu vyjadriť sa k celej rade vecí často schovaní za nejakou fotkou alebo profilom, ktorý ani nezodpovedá ich identite. Ja sa ich snažím nečítať a apelujem na svojich hráčov, aby sa komentárom na nich tiež vyhli. Primárna väčšina z nich je tu vedená v negatívnom duchu a aj keď sa vyhrá, dočítali by ste sa, čo ste ešte všetko mohli urobiť lepšie a že nestačí vlastne vyhrať ... len dva jedna, ale musíte vyhrať predsa minimálne šesť jedna. Avšak sa tomu nevyhnete, hráči to iste postrehnú alebo im to niekto povie. Môžete ich upozorňovať na to, aby to nečítali, nezaoberali sa tým, ale rovnako to niekedy zo zvedavosti urobia a celkom iste im to v nastavení a ich výkone nepomôže.

Tlak je podľa môjho názoru viac vyvíjaný na dospelých ako na juniorských hráčov. Je tu tlak na výkon, výsledky, osobné ohodnotenie, a tak ďalej. U juniorov je to predovšetkým na veľkých akciách typu svetového šampionátu U18 alebo U20. Počas podobných akcií potrebujete mať hráčov po celú dobu v top forme a maximálne pripravených. Akákoľvek zlá zmienka o ich výkone na nich môže mať negatívny vplyv na jeho výkon alebo výkony tímu. Hráč nemusí potom dobre spať, veľa o tom premýšľa a jeho hru to ešte viac zráža dolu.
Mojou úlohou v tejto situácii je povedať svojim hráčom: veď je to predsa len hokej. Poďte sa cez to preniesť, doma na vás čakajú rodiny, vaše deti, ktorí čakajú, až sa za nimi vrátite s úsmevom a to je predsa zmysel života! Na druhú stranu je pre tú spokojnosť tiež potreba niečo urobiť. Zabrať, poctivo pracovať a fungovať tak, aby ste sa po fyzickej aj psychickej stránke cítili spokojní, nech je kritika alebo tlak aký je. 

Ako som už mnohokrát spomenul, som presvedčený, že mám vo svojom tíme charakterovo výborných hráčov. Odvádzajú to, čo sme od nich očakávali v čase, keď k nám prichádzali. Ak sa nám to bude dariť aplikovať v českom hokeji aj v ďalších tímoch a najmä tých mládežníckych, mohli by sme sa opäť posúvať smerom nahor k TOP 5 svetovým hokejovým veľmociam. 


Zdroj:    www.vaclavvarada.cz


FANDÍME SLOVENSKEJ OSEMNÁSTKE - KLUBOVÁ SÚŤAŽVÍŤAZOM SÚŤAŽE SA STAL BRUNO BAJZA Z DRUŽSTVA KADETOV, BLAHOŽELÁME.


Dnes sa uskutoční prípravné hokejové stretnutie U18 Slovensko - Česko, sledovať ho môžete online na vyššie uvedenom youtube odkaze.


Pripravujeme pre všetkých hráčov nášho klubu (samozrejme mladším môžu pomôcť aj ich rodičia) súťaž o hokejku. Svoje odpovede na uvedené otázky pošlite svojim trénerom dnes (piatok 12.2.2021) do 17.00 hod.:


predprípravka, prípravka - do WhatsApp skupiny alebo emailom na lubomirliska@yahoo.com

mladší žiaci - do WhatsApp skupiny alebo emailom na erikweissmann@yahoo.com

starší žiaci - emailom na martin.tekac@gmail.com (do predmetu mailu napísať HOBA SÚŤAŽ)

kadeti - emailom na filiptallo@gmail com alebo do sms na tel. 0905 343 620

dorast - emailom na huntata.miroslav@gmail com

juniori - emailom na galosa21@hotmail.com


Každý hráč, ktorý sa do súťaže zapojí, môže poslať iba jeden krát odpovede (svoje tipy) na otázky.


1.  Konečný výsledok stretnutia

2.  Výsledok stretnutia po 1. tretine

3.  Výsledok stretnutia po 2. tretine

4.  Výsledok stretnutia po 3. tretine

5.  Skončí sa zápas remízou a bude nasledovať predĺženie?

6.  Strelí Šimon Groch, hráč SR18, odchovanec nášho klubu gól?

7.  Aký bude pomer striel v stretnutí?

8.  Ktoré družstvo bude mať viac trestných minút?

9.  Ktoré družstvo strelí prvý gól?

10. Prvý gól nášho výberu strelí obranca alebo útočník?


Pripravili sme viac otázok, aby sme mali jasného víťaza z odpovedí (tipov).


Prajeme nášmu výberu veľa šťastia, nech sa Šimonovi a všetkým hráčom darí. Taktiež veľa šťastia všetkým HOBA-kom v našej klubovej súťaži.